Privacy

De praktijkvoering van Mar-CEL: Coaching, Energetische Natuurgeneeswijzen, Lichaamsgerichte - & Psychosociale Therapie voldoet aan de nieuwe Europese privacy wet die in mei 2018 van kracht is geworden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het onderstaande helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Privacyverklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je begeleidingsvraag en notities van sessies. Ook worden in het dossier, indien van toepassing, gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik zal jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.


Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik, of een administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Privacy op de zorg-nota / factuur
Op de zorg-nota die je ontvangt voor een consult, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving: bijv. ’Prestatiecode 24504 Consult psychosociale therapie’
 • Kosten van het consult

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt ten alle tijde het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken. Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard (20 jaar) in een afgesloten administratie systeem. Ik heb als therapeut beroepsgeheim. Deze website voldoet tevens aan de eisen op de wet op de privacy. Deze website gebruikt geen cookies en slaat geen persoonlijke informatie op over je bezoek. Naleving van de wet op de privacy is onderdeel van de visitatie die de beroepsvereniging VIV doet bij de aangesloten therapeuten.